Kukundikana

Kana pane chinhu chaurikuda kuita, kana icho chinhu chacho chakanaka. Shanda nesimba rako rose kuti icho chiitike. Usa teverere zvinotaurwa nevanhu vasingagoni kuita izvozvaurikuda kuita. Vanhu vakawanda havazivi kuti izvo imo mukutadza ndimo mune mhondzi kana kuti mbeu yekugona. Kugona kunobva mukukundikana. Hama neshwamwari, musaregerere kuramba makashinga kana muchinge makundikana, kukundikana kurikukudzidzisa kuti izvo yedza imwe nzira.
“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Mukurumukuru

Mukurumukuru wako chaiye arimupfungwa mako, imo mumusoro wako. Munhu anobhadharwa nekusaka kwekufunga kwaanoita pabasa. Hunge uri ani kana kuti ani pabasa mafungiro ako ndio awakapirwa basa. Saka ramba uchiwedzera mafungiro ako ipo pabasa pako. Saizvozvo ndinoti kwauru, mukuru mukuru wako ari mumusoro wako.
“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Zuva rekufa

Zuva refuka kwako richasvika. Parino svika, vanhu vachamhanya votenga dombo rekuisa paguva rako. Dombo iri richanyorwa kutuchii? Vanhu vachasara vachichema vachaku tondera semunhu rudzii? Vamwe vacha tonderwa sembavha, vamwe sevanhu vainyima, vamwe sevanhu vaivhaira, vamwe sevanhu vaiva nemoyo wakashata. Iwe shamwari tarisa magariro ako uchirimupenyu. Shamwari chenjera nekuti zita rako richaramba riripasi pano kana iwe wafa.
“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Zvamunoda Kuita

Vanhu vaMwari, zvakanyorwa kuti izvo “uye zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, muvaitirewo saizvozvo.” Uyu mutairo unonzi nevamwe mutauro wakakosha sendarama. Mutauro uyu huno kudza hunu hwako. Uyezve mutauro uyu unesimba rinogona kubtsira hupenyu hwako. Iwe ukatanga kubatsira vamwe uchaona kuti izvo vamwe vachatanga kubatsira vamwe, izvi zvinotanga kuita kuti nyika yose irarame. Iwe usashamisike kana mumwe munhu arikukuitira zvakana. Iye arikukuitira zvakana pamwe akatoritirwa zvakana neuye anotendera kuti izvo “uye zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, muvaitirewo saizvozvo.”

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Kurota Kwakanaka

Kurota kwakanata kana zvaurikurota zvakanaka. Kurota kwandirikutaura apa hakusi kwehope kwete. Uku kurota kwefunga zvauchaita panguva irikuuya. Uchifunga kuita zvinhu zvakakuomera kuita. Uchifunga kuita zvino batsira vamwe. Uchifunga kuita zvinhu zvekutote vamwe vanotoramba vachiti izvo hazvimboitike. Kurota mangwana akanaka. Zvangofanana nekurota kuti nyika ichava nehurumende inochengetedza mitemo muchokwadi.
“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

 

Kushanda muchokwadi

Pane vamwe vanhu vanoita kunge  kushanda vasingabi kunotova rwadzwa. Zvandinoreva ndezvekuti pane vanhu vakatogarwa neshavi rekuba, saka kana wakavapa basa rekuita, vanototsvaga nzira yekukubira chete. Vanhu ava vanoto zvibvunza kuti “pano panobika chii chacho”.  Munhu uyu anoita kutizwa nekubudirira, anotandanidzana nehugwaru achitadza kuhubata. Anotizwa neizvo zvaarikuda kuita. Unotoshama uchiona kuti munhu uyu anenge achishanda nesimba rakanyanya asi nekuda kwehutsotsi hwake, anotadza kubudirira. Vanhu vaMwari, ndinokuyambirai kuti shandai muchokwadi, nyika irikuchema nekuti ma tsotsi awanda kupinda vastvene muzvironga zvemumisika yakabata nyika. Iwe rega kubira vamwe, kana uine zvaurikuwana nechioko muhomwe svipira pasi, zvirege, shanda muchokwadi. Chinhu chinoshamisa ndechekuti musiweSvondo vamwe maTsotsi aya ndio anomira pamberi peChechi achinamata kunge ndivo vakasika munamato.
“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

 

 

Usaregere Kuyedza

Wakamboona munhu anoshanda nesimba rake rose here? Ko iwe urimunhu iyeye here?

Wakamboona munhu iyeye asingabudiriri here? Nhasi ndirikuda kuku yambirai kuti izvo unofanira kuyedza. Unofanira kushingirira kuita chimwe chinhu kusvika chabuda kana chazongorambawo zvacho. Iye munhu anoedza kunge akazotadza anenge aona chidzidziso chichaita kuti pamangwana abudirire.

Ano nyepa ndiye ane mweya wakaipisisa, ndiye anokuudza kuti uchabudirira usina kushingirira uchiedza.
“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

 

Kubudirira kuda

Vanhu vano budirira vanoshandisa pfungwa dzavo kuti vasarudzi dzira yokutora kuti vaone izvo zvavarikuda. Vanhu ava nanoti vakaona nzira yekubudirira, vanofunga vosarudza iyo nzira yekutora kuti vabudirire vachinyatso nyora pasi maendero avo ose. Vanhu ava vanoziva kuti izvo kumbembereka usinga sarudzi zvekuita kupedza nguva inokosha. Vanoziva kuti nguva inofanira kuchengetedzwa.  Vanoziva kuti izvo zvawaita nhasi zvichakubatsira mangwana. Vakapusa havazivi izvi kwete. Vanhu vakangwara vanotora bepa nepenzura vonyora pasi zvinhu zvingangoitika vakaenda nenzira yokutanga uye vonyora futi pasi zvingangoitika vakaenda neimwe nzira. Vanhu ava vanosarudza nzira inenge ichiratidza zvakanakisisa. Chenjera shwamwari kugota moto nembavha.
“Anenzeve dzokunzwa ngaanzwe”

Kana ukaFoira

Kana ukakundikana nehupenyu, kana kuti wakatadza kubudirira, hunge futi kana waka foira bvunzo. Kurumidza kuziya chikonzero chaita kuti ufoire. Ziya chikonzero chaita kuti ufoire. Munhu asingaziye chaitakuti afoire acharamba aridofo. Vakuru vakati “chiramba kuudzwa akaoneka nembonje hahuma”. Chiiko chaita kuti ufoire?
“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Chipo CheVana

Chipo chemunhu anevana ndechukuva dzidzisa mitemo yekuti vave vanhu vanetsika. Kuvadzidzisa mirairo kuti vave vanhu vane hunhu.

hunhu kana kuti unhu keve munhu anetsika dzinoyemurika pose pose paunenge uri, uri chidadiso nomuenzaniso wakanaka.

“Anenzeve dzekunzwa ngaadzwe”