Batwa Uchishanda

Iwe unofanira kubatwa uchishanda nemazvo. Shanda kupinda idzo shasha dzepabasa pako. Shanda zviya zvokutoti vanhu vanoshamiswa nekugona kwako. Munhu anoshanda nemazvo kana paanogara panoonekwa kubudirira nemashandiro ake.  Hama neshamwari panezvose zvaunoita shanda kupinda vamwe vose, shanda nekaungwaru.

“Anenzeve dzokunzwa ngaanzwe”

Kutambudzika

Kutambudzika chinhu chakanaka kana uchitambura uchiita zvinhu zvakanana. Kutambura uchiverenga mabhuku zuva rose, kana kutambura uchibatsira vamwe chinhu chakanaka. Kubuta dhikita uchitambura kuita zvakararama ndizvo zvakanaka. Ngatirege kutambura tichiita zveutsotsi.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Chengetedza midziyo

Batsira nzvimbo yaunoshanda kuti ichengetedze mari, uchaona kuti izvo imwe mari yauno chengetedza ichazouya kwauri. Mibayiro yacho pamwe haiuye nhasi, kanavhiki rinouya, pamwe kana gore rinouya, ziya kuti mubayiro uchauya chete. Wakabata midziyo yepaunoshanda sezvauno chengetedza midziyo yako, unenge uchirakidza kuti unovimbika, uye uchafarirwa ne varidzi vepabasa uye nevamwe vashandi vepabasa ipapo Uchava munhu arimunzira yekusimudzirwa. Wakashanda uine pfungwa yekurangarira midziyo yepabasa uchasimudzirwa pamusoro. Hama neshwamwari honai nyika yaora nekuti matsotsi awanda, matsotsi anoba midziyo yepabasa.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Mabasa Ako

Wakango shanda sezvinoita vamwe vanhu vose, uchanonoka kubudirira uye ochanonoka kuvamunhu anogonesesa pabasa kana kuti munhu anogona kuita irobasa raunoita. Munhu ane ruzivo, anonyatso shanda nemazvo  zvekutoti vamwe vose vaanoshanda navo vanototi, yohwe! Vanobvuma kuti izvo, hapana mumwe anoshanda sewe ipopabasa. Uye vamwe vako vanobvuma kuti une unyanzvi pabasa raunoita.


“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Ramba chioko muhomwe

Hama neshamwari, regai ndiku udzei chokwadi. Zviudzei kuti “shanda nemazvo.” Itai basa renyu nemazvo kuti muzo pihwa mubairo wakakodzera kushanda kwenyu. Shandai muchinyatso funga pfungwa dzakanaka uye pfungwa dzinovaka. Regai kushanda sembavha dzinoba nguva pamabasa. Regai kuenda kumabasa muchibira vamwe mari. Regai kurarama neruoko muhomwe. Musaite semamwe mapurisa anopihwa chioko muhomwe, regai kuita sezvinoita mbavha idzi dzinoshandira hurumende.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Kutambudzika mupfungwa

 

Kutambudzika mupfungwa kuda kwako. Hona munhu anotambura achifunga kuti oitasei kuti atambire mari yakatiwandei. Munhu uyu, anotambura achifunga kuti, ko marindinoi bata seiko, achishaya hope achifunga mari chete. Munhu uyu arikutadza nekuti izvo, haasikuona kuti izvo mari inouya nemabasa ako.  Wakafunga kuti ko, ndoshanda seiko nemazvo, uchaona kuti mari inokutandanisa. Mari inoita kukustvaga.  Hama neshamwari ngatiregere kufunga kuti tichaona mari yakawanda sei, ngatifunge kuti tichashanda seiko memazvo.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Ungwaru Muzviito

Kana wakangwara, rakidza kungwara  kwako nezviito zvako. Munhu anoti akangwara asi zviito zvake zvichitaura kuti akapusa ibenzi. Vanhu vanoshamisa, vanoda kuudza vamwe zvekuita asi ivo vasingazviiti izvo zvavarikutaura. Vanhu vanokuziva vanodzidza kubva kwauri nezviito zvako. Saka kana zviito zvako zvaka unyana, vamwe vako vachadzidza ubenzi hwako. Wakaona munhu akapusa, mubatsire nekumurakidza zviito zvinogona kumusunungura kubva ipo paanenge azviisa. Ungwaru hemachokwadi uri muku batsira vamwe nekuvarakidza zvokuita.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Zvirimu pfungwa

Ndiani wenyu akamboudza moyo wake kuti urove? Ndiani wenyu akomboudza ropa ririmuviri wake kuti rierere? Hama neshamwari nhasi ndirikutaura pamusoro pepfungwa dzirimukati mepfungwa  dzenyu. Pfungwa dzamusinga fungi asi dzichiita zvinhu muviri menyu. Zivai chokwadi ichi chekufunga kwemunhu, pfungwa dzemunhu dzinogaya kana iye munhu akarara, saka onai kuti panunenge mava kunorara onai kuti maverenga kana kuti mafunga zvinovaka. Makadaro mucharota zvinovaka uye muchagaya pfungwa idzodzo pamunenge makarara.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”