Batwa Uchishanda

Iwe unofanira kubatwa uchishanda nemazvo. Shanda kupinda idzo shasha dzepabasa pako. Shanda zviya zvokutoti vanhu vanoshamiswa nekugona kwako. Munhu anoshanda nemazvo kana paanogara panoonekwa kubudirira nemashandiro ake.  Hama neshamwari panezvose zvaunoita shanda kupinda vamwe vose, shanda nekaungwaru.

“Anenzeve dzokunzwa ngaanzwe”

Kutambudzika

Kutambudzika chinhu chakanaka kana uchitambura uchiita zvinhu zvakanana. Kutambura uchiverenga mabhuku zuva rose, kana kutambura uchibatsira vamwe chinhu chakanaka. Kubuta dhikita uchitambura kuita zvakararama ndizvo zvakanaka. Ngatirege kutambura tichiita zveutsotsi.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Chengetedza midziyo

Batsira nzvimbo yaunoshanda kuti ichengetedze mari, uchaona kuti izvo imwe mari yauno chengetedza ichazouya kwauri. Mibayiro yacho pamwe haiuye nhasi, kanavhiki rinouya, pamwe kana gore rinouya, ziya kuti mubayiro uchauya chete. Wakabata midziyo yepaunoshanda sezvauno chengetedza midziyo yako, unenge uchirakidza kuti unovimbika, uye uchafarirwa ne varidzi vepabasa uye nevamwe vashandi vepabasa ipapo Uchava munhu arimunzira yekusimudzirwa. Wakashanda uine pfungwa yekurangarira midziyo yepabasa uchasimudzirwa pamusoro. Hama neshwamwari honai nyika yaora nekuti matsotsi awanda, matsotsi anoba midziyo yepabasa.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Mabasa Ako

Wakango shanda sezvinoita vamwe vanhu vose, uchanonoka kubudirira uye ochanonoka kuvamunhu anogonesesa pabasa kana kuti munhu anogona kuita irobasa raunoita. Munhu ane ruzivo, anonyatso shanda nemazvo  zvekutoti vamwe vose vaanoshanda navo vanototi, yohwe! Vanobvuma kuti izvo, hapana mumwe anoshanda sewe ipopabasa. Uye vamwe vako vanobvuma kuti une unyanzvi pabasa raunoita.


“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Ramba chioko muhomwe

Hama neshamwari, regai ndiku udzei chokwadi. Zviudzei kuti “shanda nemazvo.” Itai basa renyu nemazvo kuti muzo pihwa mubairo wakakodzera kushanda kwenyu. Shandai muchinyatso funga pfungwa dzakanaka uye pfungwa dzinovaka. Regai kushanda sembavha dzinoba nguva pamabasa. Regai kuenda kumabasa muchibira vamwe mari. Regai kurarama neruoko muhomwe. Musaite semamwe mapurisa anopihwa chioko muhomwe, regai kuita sezvinoita mbavha idzi dzinoshandira hurumende.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”

Kutambudzika mupfungwa

 

Kutambudzika mupfungwa kuda kwako. Hona munhu anotambura achifunga kuti oitasei kuti atambire mari yakatiwandei. Munhu uyu, anotambura achifunga kuti, ko marindinoi bata seiko, achishaya hope achifunga mari chete. Munhu uyu arikutadza nekuti izvo, haasikuona kuti izvo mari inouya nemabasa ako.  Wakafunga kuti ko, ndoshanda seiko nemazvo, uchaona kuti mari inokutandanisa. Mari inoita kukustvaga.  Hama neshamwari ngatiregere kufunga kuti tichaona mari yakawanda sei, ngatifunge kuti tichashanda seiko memazvo.

“Anenzeve dzekunzwa ngaanzwe”